tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Darłowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 20l4r. poz. 1118. z późn. zm.).

I. Rodzaj zadania:

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja zdrowego trybu życia, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców.
organizacje rozgrywek sportowych i sportowo-rekreacyjnych. turniejów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadaniu wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

III. Zasady przyznawania dotacji.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, jeżeli ich działalność objęta konkursem należy do celów statutowych. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi u ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014 r.. poz. I 118 z późn. zm,). Dotacje zostaną przyznane w ramach w/w środków Finansowych na zasadzie wsparcia wykonywania zadania publicznego, po uprzednim złożeniu przez oferenta w wyznaczonym terminie prawidłowo opracowanej oferty zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawa wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6. poz. 25).

Oferta, o której mowa w pkt 3 winna być uzupełniona o załączniki:

 • kserokopię aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 • Kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu – statut poświadczony za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 r. (w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności) lub oświadczenie uzasadniające brak możliwości złożenia tego sprawozdania.
 • aktualną liczbę członków stowarzyszenia, w tym mieszkańców Gminy Darłowo oraz wskazanie ilości uczestników projektu (ile osób i w jakim wieku grupa).
 • oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania zadania.

Wymienione powyżej dokumenty dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, pieczątką oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Dotyczy to oferty oraz dokumentów będących jej załącznikami. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Środki finansowe przyznane uprawnionemu w ramach dotacji na realizację zadania Gminy nie mogą być przeznaczone na współfinansowanie:

 • kosztów stałych działalności organizacji pozarządowej.
 • wydatków na zadania inwestycyjne, remontowo-budowlane.

Uruchomienie środków na realizacje zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Darłowo a podmiotem, którego oferta została wybrana.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie w 2015 roku i obejmować będzie okres wskazany w umowie. Warunkiem realizacji zadania adresowanego do mieszkańców Gminy Darłowo jest udział dzieci i młodzieży w upowszechniali i u kultury fizycznej i sportu, popularyzacji zdrowego stylu życia, organizacji rozgrywek sportowych i sportowo-rekreacyjnych, turniejów dla dzieci i młodzieży. Zadania mają być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz zobowiązującymi standardami i przepisami u zakresie opisanym w ofercie. Podmioty składające ofertę powinny wykazać się doświadczeniem oraz zasobami rzeczowymi i kadrowymi niezbędnymi przy realizacji zadania.
Dla zadań krótko terminowych częściowe rozliczenia następować będą w okresach miesięcznych. Miesięczny końcowy do 20 grudnia 2015 r.

V. Warunki, termin i miejsce składania ofert:

 • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: ,,Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu”, w terminie do 11 lutego 2015r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) w Sekretariacie Urzędu Gminy w Darłowie ul. J. H. Dąbrowskiego 4. 76-150 Darłowo.
 • Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie, niezgodne ze wzorem, niekompletne, nieprawidłowo pełnione.
 • Formularze ofert otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego można pobrać w Urzędzie Gminy Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4 (pok. nr 52), na stronie BIP Urzędu Gminy Darłowo – ug.darlowo.ibip.pl, w zakładce Aktualności – ogłoszenia i komunikaty, na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo www.ugdarlowo.pl

VI. Tryb i kryteria wyboru ofert.

Opiniowania złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana zaradzeniem Wójta Gminy Darłowo.
Dokonując wyboru oferty Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • formalne:
  • ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • ocena wzoru, na jakim złożono ofertę oraz terminowość złożenia oferty.
  • ocena kompletności załączonej dokumentacji.
 • merytoryczne:
  • ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w mniejszym ogłoszeniu.
  • ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.
  • ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym:
   • czy planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniu.
   • kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu zadania.
   • zadeklarowany został udział środków własnych lub środków pochodzących innych źródeł,
   • osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje.
   • przewidziany został wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania w tym układ pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków.
   • pozytywna ocena wiarygodności finansowej podmiotu, która została dokonana na podstawie wcześniejszej współpracy z Gmina Darłowo w tym realizacji zleconych dotychczas zadań (z uwzględnieniem rzetelności i terminowości rozliczania otrzymanych na ten cel środków).
   • ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących przedmiotem oferty.

Konkurs powinien być rozstrzygnięty nie później niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
Wójt Gminy Darłowo rozstrzyga o wyborze ofert, przyznaniu dotacji i jej wysokości oraz zawiera stosowną umowę. Rozstrzygnięcie Wójta jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Darłowie.

VII. Zrealizowane zadania publiczne i wysokość dotacji przekazanych na realizację zadania w 2013 i 2014 roku.

Ogólna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Darłowo na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultur\ fizycznej i sportu wyniosła:

 • w roku 2013 r. – 130 000 zł.,
 • w roku 2014 r. – 130 000 zł..

VIII. Postanowienia końcowe.

Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany do informacji o tym. że zadanie dotowane jest przez Gminę Darłowo (np. na plakatach, zaproszeniach a także na własnych stronach internetowych).

IX. Informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Darłowo pod nr tel. 943446352.

Tags: , ,

Odpowiedz

Twój addres e-mail nie zostanie opublikowany

Możesz użyć tagów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*